KOSZYK JEST
PUSTY

Regulamin

REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego


§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy RotmanSklep, zwany dalej „Sklepem”, dostępny pod adresem www.rotman.sklep.pl prowadzony jest przez firmę Rotman Group Sp. z o.o. zwaną dalej „Sprzedawcą” wpisaną przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców, pod numerem KRS 0000540560 Siedziba Sprzedawcy znajduje się pod adresem ul. Ksawerów 3, 02-656 Warszawa. oraz numerem NIP 5213687638, numerem Regon: 360644313
 2. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Sprzedawca prowadzi sprzedaż hurtową oraz detaliczną towarów, na podstawie niniejszego Regulaminu - dalej zwanego „Regulamin”.
 3. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną przez stronę internetową umiejscowioną pod adresem www.rotman.sklep.pl lub w razie zamówień z indywidualnym barwieniem wymagających dodatkowych ustaleń również w formie zamówienia złożonego na kontaktowy adres mailowy rotman.sklep@gmail.com
 4. Wszystkie produkty, zwane dalej „towarem”, oferowane i dostarczane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. Aktualne ceny produktów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 6. Realizacja zamówień produktów, będących w promocji, odbywa się wg kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania zapasów lub zakończenia akcji promocyjnej.
 7. Zdjęcia mają charakter poglądowy. Oferowany produkt może nieznacznie różnić się od wizerunku na zdjęciu


§2

Zamówienia

Zamówienia można składać poprzez:

 1. Formularz dostępny na stronie internetowej Sklep
 2. Formularz dostępny na stronach aukcyjnych allegro.pl, jeśli dany Towar jest dostępna poprzez serwis
 3. Mailowo na wskazany w zakładce kontakt adres mailowy.
 4. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia, wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres podany przez Kupującego podczas rejestracji danych lub telefonicznie.
 5. Kupujący przy złożeniu zamówienia zobowiązany jest do podania adresu e-mail oraz numeru telefonu, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 6. W przypadku wyczerpania zapasów danego produktu, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta. Klient w takim przypadku ma  prawo rezygnacji z całości zamówienia lub jego części. Może również zaakceptować wydłużony czas realizacji zamówienia.
 7. Składając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu i akceptuje jego postanowienia


  §3

Formy Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce „Płatności i dostawa”.
 2. Informacje o dodatkowych kosztach związanych z wyborem danej formy płatności, znajdują się w powyższej zakładce.
 3. Towary  modyfikowane na życzenie Klienta dostępne są tylko za przedpłatą (farby barwione na życzenie Klienta)
 4. Na sprzedawany Towar, Sprzedawca wystawia fakturę Vat.

 

§4

Wysyłka Towaru

 1. Zamówiony Towar Sprzedawca wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 2. Czas dostawy zależy od dostępności towaru i wielkości zamówienia i określony jest w zakładce „Płatności i dostawa”
 3. W związku z wysyłką towaru bezpośrednio z różnych magazynów w Polsce, nie ma możliwości odbiorów osobistych towaru.
 4. Klient obciążany jest kosztami dostawy określonymi w cenniku dostaw, dostępnym na stronie „Płatności i dostawa” lub w przypadkach określonych przez Sprzedawcę w ramach akcji promocyjnych może być całkowicie lub częściowo zwolniony z opłaty za dostawę.
 5. W przypadku zamówienia Towaru o gabarytach nienormatywnych lub wymagających specjalnego transportu przed realizacją zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta o kosztach dostawy drogą mailową lub telefoniczną.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę w dostarczeniu Towaru, wynikającą z przyczyn niezależnych od niego a dotyczących zwłoki w doręczeniu Towaru przez firmę kurierską.

 

§5

Gwarancja Towaru

 1. Sprzedawane w Sklepie Towary są objęte gwarancją Producentów.
 2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone na stronie Producenta danego Towaru lub bezpośrednio w punktach Obsługi Klienta Producenta.
 3. Gwarancja na sprzedany Towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru.

 

§5

Reklamacje

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną na drodze prawa rękojmi.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.
 3. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad lub Towar ten naprawi. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad.
 4. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej.
 5. W przypadku stwierdzenia wady zakupionej rzeczy, reklamowaną rzecz wraz z pismem określającym wadę oraz żądanie dotyczące sposobu realizacji uprawnień Klienta z tytułu rękojmi, należy odesłać na koszt Sprzedawcy pod adres: Rotman Group 02-656 Warszawa ul. Ksawerów 3
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
 7. W sprawach dotyczących reklamacji nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy dotyczące rękojmi za wady określone w art. 556- 5764 Kodeksu Cywilnego.
 8. W razie sporu dotyczącego zakupionego Towaru, istnieje możliwości skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, poprzez złożenie skargi do Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta. Właściwy Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta jest uzależniony od miejsca zamieszkania osoby wnoszącej skargę, nie od miejsca dokonania zakupów.

 

§6

Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 4. Szczegółowe informacje zawarto w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 5. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 6. Nie przyjmujemy zwrotów towarów modyfikowanych na specjalne zamówienie klienta np: indywidualnie barwionych, prosimy o rozważne dobieranie kolorów.


 

§7

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. W stosunku do Klientów nie będących konsumentami, postanowienia §5.8 i §6 nie mają zastosowania.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku zakupu wielu rzeczy dostarczanych osobno w ramach jednego zamówienia od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwo weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest obowiązany do  poinformowania Spółki Rotman Group pisemnie  na adres ………….o decyzji odstąpienia od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy Klient ma prawo do zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym kosztu dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że po wcześniejszym uzgodnieniu Klient wyraża zgodę na zwrot kosztów w inny sposób, który nie obciąża Klienta dodatkowymi kosztami.

Zgodnie art. 33 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient, który wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy  sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Ponadto zgodnie z art. 34 ust. 2 ww. ustawy, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 

Towar należy dostarczyć pod adres: ............. Warszawa, niezwłocznie,  nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Klient odpowiadają  za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Sprzedawca, może wstrzymać zwrot płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 

 

 

 
Wzor_dokumentu_Oswiadczenie_o_odst.pdf
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl