Szukaj
Menu Menu
Logo RotmanSklep
Koszyk
0
Koszyk
Menu Menu
Kontakt Kontakt
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Reklamacje

REKLAMACJE
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną na drodze prawa rękojmi.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.
 3. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad lub Towar ten naprawi. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad.
 4. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej.
 5. W przypadku stwierdzenia wady zakupionej rzeczy, reklamowaną rzecz wraz z pismem określającym wadę oraz żądanie dotyczące sposobu realizacji uprawnień Klienta z tytułu rękojmi, należy odesłać na koszt Sprzedawcy pod adres: Rotman Group 02-656 Warszawa ul. Ksawerów 3
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.
 7. W sprawach dotyczących reklamacji nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy dotyczące rękojmi za wady określone w art. 556- 5764 Kodeksu Cywilnego.
 8. W razie sporu dotyczącego zakupionego Towaru, istnieje możliwości skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, poprzez złożenie skargi do Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta. Właściwy Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta jest uzależniony od miejsca zamieszkania osoby wnoszącej skargę, nie od miejsca dokonania zakupów.

 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 3. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 4. Szczegółowe informacje zawarto w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 5. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 6. Nie przyjmujemy zwrotów towarów modyfikowanych na specjalne zamówienie klienta np: indywidualnie barwionych, prosimy o rozważne dobieranie kolorów.

 ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Załącznik nr 1

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku zakupu wielu rzeczy dostarczanych osobno w ramach jednego zamówienia od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwo weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest obowiązany do  poinformowania Spółki Rotman Group pisemnie  na adres ………….o decyzji odstąpienia od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy Klient ma prawo do zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym kosztu dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że po wcześniejszym uzgodnieniu Klient wyraża zgodę na zwrot kosztów w inny sposób, który nie obciąża Klienta dodatkowymi kosztami.

Zgodnie art. 33 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient, który wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy  sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Ponadto zgodnie z art. 34 ust. 2 ww. ustawy, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 

Towar należy dostarczyć pod adres: ............. Warszawa, niezwłocznie,  nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Klient odpowiadają  za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

Sprzedawca, może wstrzymać zwrot płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 

 

 

 
Wzor_dokumentu_Oswiadczenie_o_odst.pdf

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl